اعطا مرخصی ٧ روزه به استاد محمد علی طاهری

به گزارش کمپین بین الملی حمایت از استاد محمد علی طاهری، مرخصی ٧ روزه ای به مناسبت نوروز به ایشان داده شد. این مرخصی ٧ روزه که مشروط بر نداشتن مصاحبه میباشد ، به توسط اعتراضات پی در در پی استاد طاهری در زندان و فعالیت های بین الملی کمپین حمایت از استاد محمد علی طاهری حاصل آماده است.
این در حالیست که برخی دیگر از فعالین سیاسی دیگر که اکثران دارای کمپین بین الملی میباشد نیز به مرخصی ٧ روزه آمدند. به گزارش  کلمه وابسته به میر حسین موسوی ٣ نفر از این افراد عماد بهاور، نسرین ستوده و مهدی خدایی زندانیانی هستند.
کمپین بین الملی حمایت از استاد محمد علی طاهری نیز با ابراز خوشنودی از این مرخصی کوتاه مدت اعلام کرد که این مرخصی تاثیری روند فعالیت های بین الملی برای آزادی کامل استاد محمد علی طاهری ندارد و این کمپین تا آزادی بدون قید و شرط این استاد معنوی ادامه خواهد داشت. این کمین همچنین نسبت به ادامه جمع آوری امضا توسط همراهان تاکید مجدد داشت.