مصاحبه شهناز نیرومنش با رادیو بی بی سی فارسی

مصاحبه شهناز نیرومنش، مدیر مسوول کمپین بین المللی حمایت از آقای محمد علی طاهری، پس از دستگیری تظاهرکنندگان حامی آقای طاهری با بی بی سی فارسی.

[jwplayer player=”1″ mediaid=”432″]