هجوم تکه های یخ به خشکی

 

 حلقه نیوز – براساس گزارش هواشناسی شبکه Weather Channel، هجوم تکه های شیشه مانند یخ به ساحل دولوت در ایالت مینه سوتای آمریکا ، یکی از دیدنی ترین تصاویری است که چشم را خیره میکند.

این پدیده ی نادر که پیش تر در سال ۲۰۱۳ هجوم موج های یخی نامیده شد باعث فرورفتن خانه های اطراف ساحل در آن شده و ظاهراً ناشی از وزش باد سرد بر روی سطح دریاچه بوده است.

استاد محمد علی طاهری، عارف و اندیشمند معاصر نیز در رابطه با هوشمند بودن اکوسیستم و پاسخ طبیعت به ظلم های روا شده بر آن، هشدار داده بود. محمد علی طاهری، اکوسیستم را همچون موجود زنده ای معرفی کرده که قادر است تخلفات بشری را پاسخ و بازتاب دهد. حکومت ایران که آموزه ها و باورهای محمد علی طاهری را مغایر با اصول و احکام دین اسلام قلمداد میکند، با طرح پاپوشهای واهی، او را سالها درزندان انفرادی نگه داشته بود.